Коомчулуктун күчү менен жайыт аянтын сактоо боюнча колдонмо

Салттуу билимдер менен көчмөн мал жаюунун тажрыйбалары климаттын
өзгөрүшүнө калыптануунун механизми катары Коомчулуктун күчү менен жайыт
аянтын сактоо боюнча колдонмо 

Колдонмонун мазмуну

Киришүү.......................................................................................3
Климаттын өзгөрүү шартындагы жайыт жерлери.....................5
Салтуу билимдерди жана тажрыйбаларды табуу үчүн жамааттардын ресурстарын картага түшүрүү..........................9
Жайыттарды башкаруудагы салттык ыкмалар ......................17
Жайыттарды жамааттардын күчү менен
консервациялоо.......................................................................20
Жамааттардын жайыттарды башкаруу жана
колдонуу боюнча пландары.....................................................27
Жайыттарды башкарууда мыйзамдык негиздер.....................29
Кыскартуулар жана белгилөөлөр.............................................32
Пайдаланылган адабияттардын тизмеси ...............................34

 

Бул колдонмо Кристенсен фондунун (АКШ) колдоосу менен “Туруктуу өнүгүү страте-
гиялары институту” (ИСУР) коомдук фонду ишке ашырып жаткан “Туруктуу келечек үчүн
жаштар демилгеси” түндүк жана ички Теңир-Тоонун табигый-маданий ар түрдүүлүгүн
сактоо боюнча жергиликтүү демилгелер программасынын алкагында жарыкка чыкты.
Колдонмонун мазмуну авторлордун жоопкерлигинде болуп, Кристенсен фондунун көз ка-
рашын чагылдырбайт.

Наш адрес:

г. Бишкек, ул. Калык Акиева 99/3а,

 

Мы в социальных сетях

yotubetel

 

 

Наши контакты:

+312 891 321;

call2012.isd@gmail.com

© 2021 Институт стратегии устойчивого развития